Áo bảo hộ

Áo bảo hộ QBH05049

Áo bảo hộ
QBH05049

Kaki 100% Cotton, 320gsm
Hút ẩm tốt, thoáng mát.
4 túi chuyên dụng.
Sizes: S - 5XL, SL: 100 áo.

Áo bảo hộ QBH05050

Áo bảo hộ
QBH05050

Kaki 100% Cotton, 320gsm
Hút ẩm tốt, thoáng mát.
4 túi chuyên dụng.
Sizes: S - 5XL, SL: 100 áo.

Áo bảo hộ QBH05051

Áo bảo hộ
QBH05051

Kaki 100% Cotton, 320gsm
Hút ẩm tốt, thoáng mát.
2 túi chuyên dụng.
Sizes: S - 5XL, SL: 100 áo.

Áo bảo hộ QBH05052

Áo bảo hộ
QBH05052

Kaki 100% Cotton, 320gsm
Hút ẩm tốt, thoáng mát.
4 túi chuyên dụng.
Sizes: S - 5XL, SL: 100 áo.

Áo bảo hộ QBH05053

Áo bảo hộ
QBH05053

Kaki 100% Cotton, 320gsm
Hút ẩm tốt, thoáng mát.
2 túi chuyên dụng.
Sizes: S - 5XL, SL: 100 áo.

Áo bảo hộ QBH05054

Áo bảo hộ
QBH05054

Kaki 100% Cotton, 320gsm
Hút ẩm tốt, thoáng mát.
3 túi chuyên dụng.
Sizes: S - 5XL, SL: 100 áo.

Áo bảo hộ QBH05055

Áo bảo hộ
QBH05055

Kaki 100% Cotton, 320gsm
Hút ẩm tốt, thoáng mát.
3 túi chuyên dụng.
Sizes: S - 5XL, SL: 100 áo.

Áo bảo hộ QBH05056

Áo bảo hộ
QBH05056

Kaki 100% Cotton, 320gsm
Hút ẩm tốt, thoáng mát.
4 túi chuyên dụng.
Sizes: S - 5XL, SL: 100 áo.

Áo bảo hộ QBH05057

Áo bảo hộ
QBH05057

Kaki 100% Cotton, 320gsm
Hút ẩm tốt, thoáng mát.
5 túi chuyên dụng.
Sizes: S - 5XL, SL: 100 áo.

Áo bảo hộ QBH05058

Áo bảo hộ
QBH05058

Kaki 100% Cotton, 320gsm
Hút ẩm tốt, thoáng mát.
2 túi chuyên dụng.
Sizes: S - 5XL, SL: 100 áo.

Áo bảo hộ QBH05059

Áo bảo hộ
QBH05059

Kaki 100% Cotton, 320gsm
Hút ẩm tốt, thoáng mát.
2 túi chuyên dụng.
Sizes: S - 5XL, SL: 100 áo.

Áo bảo hộ QBH05060

Áo bảo hộ
QBH05060

Kaki 100% Cotton, 320gsm
Hút ẩm tốt, thoáng mát.
2 túi chuyên dụng.
Sizes: S - 5XL, SL: 100 áo.

Page 5 of 5

Additional information